Likums par iin 15.pants

2020-01-19 23:13

Savukrt rezidentam is ir ar IIN apliekams ienkums jau pareiz saska ar likuma par IIN 8. panta 3. daas 21. punktu k citi ienkumi, tomr pareiz likums par IIN neparedz no diem ienkumiem IIN ieturt izmaksas viet.Dividendes (ar nosacts dividendes un dividendm pieldzinmu ienkumu) ar IIN neapliek, ja ts ir apliktas ar 20 uzmumu ienkuma nodokli (IN) saska ar jauno Uzmumu ienkuma nodoka likumu (UIN likums) vai rvalsts ir samaksts uzmumu ienkuma nodoklis vai IIN. likums par iin 15.pants

is likums nosaka policijas jdzienu, uzdevumus, darbbas principus un vietu valsts prvaldes un pavaldbas iestu sistm, policijas pienkumus, tiesbas, struktru, kompetenci, policijas darbinieka tiesisko aizsardzbu, darbbas garantijas, atbildbu, finansanas, materiltehnisks apgdes krtbu, k ar policijas darbbas uzraudzbu un kontroli.

Biedrba Apvienba par godgiem nodokiem ir sabiedrisk labuma organizcija, kas darbojas ar mri veicint sabiedrbas izpratni par godgas nodoku nomaksas nozmi valsts attstb, k ar sekmt taisngu un caurskatmu nodoku iekasanas procesu. Biedrb darbojas dadi nodoku jomas, tiesbu zintnes un publisko finanu jomas specilisti, kuri veic Par iedzvotju ienkumu objektu slpanu no aplikanas ar nodokli un par to, ka laik nav iesniegti likum noteiktie uzskaites, prskata vai kontroles dokumenti par ienkumiem, kuri apliekami ar iedzvotju ienkuma nodokli, sauc pie atbildbas saskalikums par iin 15.pants 2. 5 Par ienkumu, par kuru jmaks algas nodoklis, uzskata ar ienkumu, kas gts, stenojot akciju pirkuma tiesbas, kuras darbiniekam, padomes vai valdes loceklim uz darba attiecbu pamata pieris darba devjs vai kapitlsabiedrba, kas ir ar darba devju saistta persona likuma Par nodokiem un nodevm izpratn

Likums par iin 15.pants free

2. 5 Par ienkumu, par kuru jmaks algas nodoklis, uzskata ar ienkumu, kas gts, stenojot akciju pirkuma tiesbas, kuras darbiniekam, padomes vai valdes loceklim uz darba attiecbu pamata pieris darba devjs vai kapitlsabiedrba, kas ir ar darba devju saistta persona likuma Par nodokiem un nodevm izpratn likums par iin 15.pants Par apliekam ienkuma objektu slpanu, k ar par to, ka nav laik iesniegti likum noteiktie informcijas, uzskaites, prskata vai kontroles dokumenti, un par izvairanos iesniegt aj likum noteikto informciju vai dokumentus makstjs vai darba devjs tiek saukti pie atbildbas saska ar Latvijas administratvo (8) Ja nodoku makstjs nav informjis Valsts iemumu dienestu par to kontu kredtiestd vai pie maksjumu pakalpojumu sniedzja, kur tiek ieskaitta darba samaksa, tai pieldzintie maksjumi vai citi maksjumi, uz kuriem attiecinmi piedzias veikanas ierobeojumi, un saska ar rkojumu par . spk stjas grozjumi likum Par iedzvotju ienkuma nodokli (likums par IIN), paredzot izmaias iedzvotju ienkuma nodoka (IIN) likmju un nodoka atvieglojumu piemroan, k ar citos reguljuma jautjumos. 15. pants. Pavaldbm ir das autonoms funkcijas: 1) organizt iedzvotjiem komunlos pakalpojumus (densapgde un kanalizcija; siltumapgde; sadzves atkritumu apsaimniekoana; notekdeu savkana, novadana un attrana) neatkargi no

Rating: 4.68 / Views: 716